• 50 suất học bổng dành cho sinh viên

    Sinh viên trong khóa học 2015-2016 và 2016-2017 sẽ nhận được học bổng khuyến khích 50% của tổng học phí toàn khóa học 4 năm, tương đương 2.500 USD/năm.